Risico's van hypotheken

Er zijn allerlei risico's verbonden aan hypotheken. Het is dan ook zeer belangrijk om de risico's te kennen en hier op voorbereid te zijn. Onderstaand staan de voornaamste risico's en advies om hiermee om te gaan.

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring vergeten of kwijt? Bij het koppelen van een levensverzekering aan uw hypotheek verlangt uw levensverzekeringsmaatschappij naar een verklaring van uw gezondheidstoestand.

Kijk voor een voorbeeld van een gezondheidsverklaring hier: gezondheidsverklaring.

Arbeidsongeschiktheidsrisico

Iedereen loopt in zijn leven het risico dat hij, bijvoorbeeld door een ongeval of door ziekte, voor langere tijd niet meer in staat is om te werken. Voor uw financiële positie kan dit verstrekkende gevolgen hebben; kunt u uw woning nog betalen als u 70% van uw laatsverdiende loon ontvangt?
Dit risico is niet standaard bij elke kredietverschaffer in de voorwaarden opgenomen. Er zijn wel vele mogelijkheden om het risico te verzekeren. Er bestaan zelfs aanbieders die de restschuld kwijtschelden bij arbeidsongeschiktheid. Vraag het uw adviseur. 

Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat er een kapitaal wordt uitgekeerd als u overlijdt. U kunt de verzekering op één of twee levens afsluiten. Het kapitaal wordt volledig uitgekeerd zodra een van beiden overlijdt. Nadat de verzekering heeft uitgekeerd, stopt de verzekering.
De hoogte van de uitkering bepaalt u vooraf zelf. U kunt kiezen voor een gelijkblijvend verzekerd kapitaal of u kunt er voor kiezen om het verzekerd kapitaal elk jaar te laten dalen. Dit kan door een gelijkblijvende daling (lineaire methode) of door een daling met een steeds groter wordend bedrag (annuïteitsmethode).
De premiehoogte is meestal afhankelijk van de hoogte van het verzekerd bedrag en van de leeftijd(en) van de verzekerde(n). 

Overlijdensrisico vóór passeren akte

In de periode tussen het tekenen van de koopovereenkomst en het passeren van de akte van eigendomsoverdracht kan het overlijden van de koper een boete (doorgaans 10% van de koopsom) voor de nabestaanden opleveren. De verkoper kan deze boete namelijk opleggen, als de nabestaanden het huis niet meer willen afnemen. Om u voor dat risico te behoeden, is het mogelijk dit risico te verzekeren. 

Aankoopwaarde garantieverzekering

Verzekering die in de vorm van zowel koopsom als premiebetaling is af te sluiten bij de aankoop van een woning. De verzekering dient om u te beschermen tegen een waardedaling van het huis. 

Recht op niet-weten

Wanneer men overweegt om de diagnose hepatitis C mee te delen aan iemand die daarvan tot dan toe onwetend is, spelen overigens ook andere dan bovengenoemde overwegingen mee. Ten eerste moet gewezen worden op de consequenties van de kennis omtrent de aanwezigheid van een niet tot moeilijk behandel­bare aandoening.
Ten tweede moet overwogen worden dat deze kennis een rol kan spelen in de sfeer van levens- en andere risicoverzekeringen. Indien men weet drager van het HCV te zijn, dan is men rechtens verplicht daarvan opgave te doen indien men een aanvraag indient voor een zgn. sommenverzekering (overlijdensrisico-verzekeringen en arbeids-arbeidsongeschiktheids-verzekeringen). Wat de precieze consequenties zijn voor een dergelijke aanvraag staat niet vast, maar daarbij is onverzekerbaarheid waarschijnlijk niet uit te sluiten.
Deze – en andere – overwegingen vormen de achtergrond van het zgn. ‘recht op niet-weten’ zoals dat in de medische ethiek, en in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst ook wordt erkend. Kortweg komt het recht op niet-weten neer op de mogelijkheid dat men medische informatie omtrent zichzelf mag weigeren. 

Het risico van een huis kopen

Eindelijk heeft u uw droomhuis gevonden. Maar voordat u de handtekening onder het koopcontract zet, zijn er nog een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Want het kopen van een huis is niet zonder risico’s.
Vaak geldt: hoe ouder het huis, hoe groter de kans dat er verborgen gebreken zijn. Kijk dus goed naar de bouwkundige staat. In het huis en onder de grond kunnen zaken zitten die daar volgens de bouw- of milieuwetgeving niet thuishoren. De Vereniging Eigen Huis (VEH) adviseert daar nauwkeurig op te letten. Want als daar iets mis mee is, kunnen de reparatiekosten behoorlijk oplopen.
Bij een bestaand huis kunt u onder andere letten op de fundering, dakconstructie en riolering. Kijk of het huis schimmels heeft of hout- en betonrot. Is de elektrische bedrading verouderd? En vergeet niet de leidingen te controleren. Als deze nog van lood zijn, bestaat de mogelijkheid dat u deze binnenkort vervangen moet.
Het is verstandig om vooraf een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. In het bouwkundig rapport staat een overzicht van alle mankementen, of deze nog herstelbaar zijn en op welke termijn dat nodig is. Zo krijgt u een goed beeld van de herstelkosten. Dit kunt u dan weer gebruiken als argument bij de onderhandelingen over de verkoopprijs.
Wel is het zo dat de verkoper een meldingsplicht heeft. Dit houdt in dat alles wat hij of zij over het huis weet aan u moet melden. Zelf heeft u een onderzoeksplicht: u moet al tijdens de bezichtiging op mogelijke gebreken letten. Zo reduceert u de kans dat u na de koop met onaangename verassingen geconfronteerd wordt. 

Trage hypotheekbanken

Soms zijn banken nalatig bij het overmaken van het hypotheekbedrag aan de notaris. Hierdoor kunnen de koop- en hypotheekaktes niet op tijd verwerkt worden, waardoor kopers problemen kunnen krijgen met de verkoper van het huis. In zulke gevallen is het mogelijk dat de koper aan de verkoper extra geld moet overmaken.
Uit onderzoek blijkt dat van de circa 250.000 notariële aktes er zo’n 40.000 fout lopen doordat het hypotheekgeld niet op tijd overgemaakt wordt. Volgens de betrokken notarissen komt dit omdat banken blijkbaar hun belangstelling voor de klant verliezen als de hypotheek verkocht is. Met name de grootbanken behoren tot de boosdoeners. Het is dus geen overbodige luxe als u zelf alles goed in de gaten houdt. 

Voorzichtigheid geboden bij NVM-koopakte

Mocht u als verkoper bij het sluiten van de koopovereenkomst van onroerend goed gebruik maken van de NVM-koopakte, dan kan dat tot vergaande aansprakelijkheid leiden. Vaak denkt ook de makelaar dat deze koopakte een evenwichtige regeling van de rechten en plichten van zowel koper als verkoper bevat. Dit berust volgens een analyse in Het Financieele Dagblad op een misverstand.
Zo staat er in de NVM koopakte dat de onroerende zaak voor normaal gebruik geschikt moet zijn. Maar wat nu als de bijvoorbeeld de grond waarop het huis staat buiten uw weten om vervuild blijkt te zijn? De gevolgen zijn dan verstrekkend. U kunt zich als verkoper niet beroepen op onwetendheid of overmacht van het ontbreken van bepaalde eigenschappen of het aanwezig zijn van verontreining. De koopakte garandeert immers dat de verkochte onroerende zaak de feitelijke eigenschappen bezit voor normaal gebruik.
In de literatuur en rechtspraak bestaat onenigheid over de vraag of de NVM-koopakte een garantie omvat. De standaardclausules kunnen onduidelijkheid en risico's met zich meebrengen. Daarom kan het geen kwaad om voorzichtig te zijn met het gebruik van de koopakte. In ieder geval moet u goed overwegen of u de modelclausule ongewijzigd wilt overnemen.