Saturday, July 13, 2024

Welke soorten inkomens zijn er allemaal?

Bruto Netto salaris

Het brutoloon is het tarief dat de basis vormt van de salarisadministratie. Allerlei regelingen, toepassingen en premies worden hiermee verrekend naar een grondslag voor de Zvw-premie. Daarover wordt met een (vaak jaarlijks variërend) percentage berekend hoeveel de vergoeding voor de Zorgverzekeringswet is. Het saldo van deze twee vormt het Fiscale loon. Over het Fiscale loon wordt de loonheffing berekent met behulp van de zogenaamde witte maandtabel. Om het Nettoloon over te houden haal je de vergoeding voor de Zorgverzekeringswet er weer af. 

WW-uitkering

De Werkloosheidswet ofwel WW is een Nederlandse wet, en een werknemersverzekering waarin wordt geregeld dat werkloze werknemers, met voldoende arbeidsverleden (voldoen aan de weken-eis) en beschikbaar voor arbeid, een werkloosheidsuitkering biedt.

Naast deze uitkering ontvangt u ook vakantiegeld in mei.

De WW-uitkering stopt altijd als u met pensioen gaat.Het UWV betaalt de WW-uitkering uit per 4 kalenderweken.

De uitkeringsduur is langer dan drie maanden als men naast de wekeneis voldoet aan de jareneis, in dat geval ontvangt u, inclusief de eerste drie maanden, per gewerkt jaar 1 maand uitkering, met een maximum van 38 maanden uitkering. Als “gewerkt jaar” tellen alle jaren vanaf het kalenderjaar waarin men 18 jaar werd tot en met 1997 sowieso mee als zg. fictief arbeidsverleden, vanaf 1998 tellen alleen de jaren mee waarin men werkelijk gewerkt heeft.

Show More